VARFÖR GÖRS STAMBYTET?

Styrelsen har beslutat genomföra ett stambyte. Detta arbete behöver göras eftersom husen börjar komma till åren. Den tekniska livslängden på materialet är passerad och därtill kommer boendes önskan om modernisering av badrummen samt förebyggande arbete för att förhindra besvärande vattenskador. Även elnäten i fastigheterna har besiktigats och resultatet av denna undersökning är ett förslag på nya 3-fas stigarledningar, nya el-centraler med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt ny eldragning till samtliga badrum.

Beslutet grundar sig i en förundersökning med tillhörande statusbesiktning av badrum, avloppsstammar, vattenledningar och eldragning i vår fastighet. Utredningen redovisar lämpliga teknis ka lösningar samt en ekonomisk kalkyl.

För arbetets genomförande har styrelsen i tidigt skede ingått ett partneringavtal med NCC Buliding som tillsammans med
Bravida rör, Prenad el och HSB Nordvästra Skåne har genomfört förundersökningen, tagit fram tekniska lösningar och den ekonomiska kalkylen.

Ett stambyte är en större investering och en ekonomiskt viktig fråga för föreningen. Investeringen säkerställer fortsatt teknisk och mekanisk funktion i samtliga vatten- och avloppsledningar. När stambytet och badrumsrenoveringen är klar kan alla glädjas åt nya fräscha badrum och ta del av ökade överlåtelsevärden vid en eventuell försäljning.

För mer information, se informationsbroschyren här.