FRÅGOR OCH SVAR

Varför får jag inget ersättningsboende under stambytet?
En förening är inte skyldig att ordna ersättningslägenheter åt medlemmarna medan stambytet sker. Att betala för ersättningslägenhet eller annat boende är en form av skadestånd. En förening är skyldig att betala skadestånd endast om den vållar en medlem skada. Men då föreningen byter stammar uppfyller den sin underhållskyldighet för huset, byte av stammar får konstateras tillhöra underhåll som man i egenskap av bostadsrättshavare får tolerera. Det finns då ingen rättslig grund för att föreningen ska betala för annat boende.

Hur lång tid innan stambytet får jag reda på när det är produktionsstart i min lägenhet?
Så snart en tidplan är framtagen kommer denna att delas ut. Ungefär 6-7 veckor innan produktionsstart i din lägenhet skall du få en inbjudan till informationsmöte för mer information.

Sker det både en förbesiktning och en slutbesiktning?
Innan produktionsstart sker en syn i lägenheten av platschefen. Lägenheten fotograferas för att dokumentera de skador som finns innan stambytet påbörjas. Besiktning görs efter att badrummet färdigställts, denna utförs av en oberoende besiktningsman och protokollförs. Du får sedan ett exemplar av protokollet i din brevlåda.

Kommer styrelsen göra det lättare att hyra ut i andrahand i samband med stambytet?
Kontakta styrelsen för denna typ av frågor.

Föreningens avgifter kommer höjas pga. stambytet. Kan jag som bostadsrättshavare betala en extra insats för att slippa höjningen av avgiften?
Nej, det går inte att betala av sitt badrum och stambyte till föreningen genom en extra insättning.

Varför får jag ingen avgiftssänkning under stambytet?
Medlemmarna betalar gemensamt för stambytet. En avgiftssänkning under stambytet skulle innebära mindre inkomster till föreningen.

Vad är livslängden på de nya rören?
Ca 40-50år.

Hur länge har kassetter använts vid stambyten?
Ca 15 år.

Vilken försäkring gäller under tiden som arbete utförs i min lägenhet? 
Om något skulle försvinna eller bli skadat under entreprenadtiden är det er hemförsäkring ni ska vända er till.

Kommer placeringen av golvbrunnen ändras?
Ja, golvbrunnens placering flyttas i de flesta lägenheter.

Kommer tvättstugorna fungera under hela byggtiden?
Om arbete behöver utföras i tvättstugorna kommer detta aviseras i god tid och ni blir hänvisade till en annan.

Kan jag göra tillval på tvättmaskin?
Nej, tvättmaskin köper du själv och installerar efter stambytet.

Går det att göra frånval i badrummet?
Ja, om du exempelvis önskar ha din gamla kommod tillbakasatt (förutsätter att denna får plats) går det att önska detta. I samband med att du ska välja tillval, prata med boendesamordnare och entreprenör angående dina önskemål.

Om jag inte vill ha exempelvis blandaren till duschen, utan köper en egen eller får min gamla återmonterad, får jag rabatt på annat i badrummet då?
Nej, väljer du att få din blandare återmonterad eller köper en egen kompenseras du inte för detta. Att demontera en blandare, hanteringen samt återmontering av denna medför en kostnad. Varje badrum utrustas enligt basutförande om tillval inte görs. Vill du inte ha en produkt från basutförandet köps denna inte in.

Jag har redan dragit om elen till köket. Arbetet gjordes under 2014. Kommer jag kompenseras för detta?
Nej, detta kompenseras inte. Elcentralen kommer att bytas ut till en ny och nya garantier kommer att gälla.

Jag vill ha ett badkar insatt men har förstått att det inte går pga. tillgänglighetskrav. Jag har ingen rörelsenedsättning och anser därför att mitt badrum inte behöver tillgänglighetsanpassas. Kan jag få badkaret monterat?
Nej, föreningen måste förhålla sig till de regler som finns.

Varför måste badrummet anpassas för personer med funktionsnedsättning när jag bor på tredje våningen utan hiss?
Idag finns det krav på tillgänglighet som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad längre. Det spelar ingen roll vilket våningsplan man bor på.

Måste duschen placeras som på ritningarna?
Ja, på grund av tillgänglighetskrav är duschen placerad där den är.

Jag har en väldigt hög tröskel, kommer den att tas ner?
Ja, grundtanken är att alla trösklar ska vara ca 20 mm efter stambytet. Det kan finnas olika anledningar till att vissa badrum är olika höga, detta kan entreprenören titta på innan stambytets start i din lägenhet.

Kommer jag få en ny badrumsdörr om min tröskel sänks?
Ja, om springan blir tillräckligt stor.

Jag har originaldörren kvar till badrummet, måste denna målas eller kan den behållas så som den är?
Nej den måste inte målas. Allt som är i badrummet skall vara nytt eller renoverat vid slutfört stambyte, dörren kan alltså exempelvis lackas för att få ett renoverat utseende.

Kommer jag få behålla min smala dörr eller kommer den breddas för att uppfylla krav på tillgänglighet?
Ja, den kommer ni få behålla så länge inte Stadsbyggnadskontoret kräver annat.

Går det att få ett badkar om ni struntar i att montera uttag till tvättmaskin?
Dessa frågor får ni titta tillsammans med entreprenören.

Hur högt ovanför golvet kommer duschdraperiskenan?
Måttet anpassas efter badrummen.

Jag har spotlights i taket, kommer dessa återmonteras?
Om du har spotlights ska detta anmälas på en blankett som går ut gällande högre standard. Vill du ha dessa återmonterade får du det så länge det är fackmannamässigt utfört.

Det har gjorts en Högre standard besiktning i min lägenhet och jag har fått svaret att jag får halva priset på en specifik produkt. Vem bestämmer detta?
Generellt kan sägas att föreningen inte har någon skyldighet att återställa ditt badrum till en standard som är högre än för övriga medlemmar. Föreningen har under stämman tagit ett beslut att kompensera badrum som renoverats till en högre standard (se mer information i informationsbroschyren) under en viss tidsperiod. Besiktningsmannen gör ett utlåtande baserat på stämmans beslut som sedan styrelsen får godkänna.

Kan jag få duschväggar istället för draperiskena?
Om det får plats i din lägenhet går det att göra ett tillval på duschväggar.

Vart ska jag vara på dagtid när det låter som mest?
Föreningen kommer ha en daglokal i en av lokalerna där ni kan vara om ni önskar.

Min mamma är mycket gammal och kommer ha svårt att bo hemma under stambytet. Vad kan jag göra?
Bostadsrättshavaren eller dess anhöriga kan kontakta kommunen för att se om det finns plats på ett korttidsboende under tiden för renoveringen. Ni kan även ta hjälp av hemtjänsten och er läkare.

Jag har husdjur, hur gör jag med dessa?
Det kommer att låta mycket under rivningarna, vår rekommendation är att husdjur inte ska vara hemma under dagtid. Om möjligt lämna gärna bort husdjuren. Viktigt att djuren är instängda och inte lösa i lägenheten, du ansvarar för ditt djur.

Kommer ni behöva utföra arbete i källarförråden? Och i så fall, vart ska jag lämna mina saker?
Ja, det finns en risk att arbete kommer utföras i källarförråden. Om, när och vilka källarförråd som berörs kommer vi meddela senare. Entreprenören ordnar tillfälliga lösningar för vart era saker ska förvaras. Bostadsrättshavaren får själv bära sina tillhörigheter.

Vad händer med befintliga stammar, exempelvis avloppsrören?
Det finns många lösningar, men avloppsrören kommer att finnas kvar men brandtätas osv.

Jag har småbarn hemma, hur hanterar vi säkerheten hemma om det t.ex. finns verktyg i lägenheten?
Entreprenören ska plocka undan efter varje arbetsdag. Det är upp till bostadsrättshavaren att själv se efter sina barn under byggtiden.

När renoveringen är klar, får varje lägenhet ett intyg på att badrummet är renoverat enligt branschreglerna?
Nej, varje lägenhet får inte ett eget. Efter slutförd entreprenad kommer föreningen få ett dokument som innefattar samtliga lägenheter. Om ni säljer er bostad innan entreprenaden är slutförd hänvisar ni till pågående stambyte.

Jag har originalköket kvar, vilket gör att det inte är lätt att montera ner köksskåp ifall ni skall dra om rören i köket. Hur hanteras detta?
Köksskåp återmonteras efter rördragningarna. Just nu är det för tidigt att säga hur rören dras, vissa lägenheter kommer bli mindre berörda än andra.

Min lägenhetstyp finns inte med bland de typritningar som fanns i informationsbroschyren. Hur kommer mitt badrum se ut när det är färdigt?
En inventering kommer göras av samtliga badrum innan stambytet påbörjas. Då kommer vi fånga upp de badrumstyper som ännu inte kommit med i broschyren.

Varför behövs stambyten?
Förr eller senare måste alla fastighetsägare byta stammar i huset. Den tekniska livslängden på avlopps- och vattenledningsrör är cirka 25–60 år.

Varför har stambyten blivit så vanliga?
Det finns huvudsakligen två anledningar till att stambyten blir allt vanligare:

  • Det byggdes många hus mellan 1950 och 1975, bland annat genom det så kallade miljonprogrammet. Dessa hus är nu så gamla att det är dags för stambyte.
  • Människor använder i dag sina badrum på ett helt annat sätt än förr. Numera duschar de flesta minst en gång per dygn. Duschandet utsätter badrummet för betydligt mer fukt och vatten än vad ett bad i badkar gör.

Vilka tecken tyder på att stammarna behöver bytas?
De vanligaste orsakerna är återkommande vatten- och fuktskador, hög energi- och vattenförbrukning och höjda försäkringspremier.

Vad säger försäkringsbolagen?
När stammarna börjar bli gamla och skadorna blir fler, ”ökar” försäkringsbolagen så småningom självrisken vid vattenskador. Om antalet skadetillfällen ökar och fastighetsägaren inte gör något åt saken kan försäkringsbolaget besluta att fastighetsägaren inte längre kan försäkra sig mot vattenskador.

Hur mycket kostar vattenskador?
Sammanlagt beräknas vattenskador i Sverige kosta omkring 100 miljoner kronor per vecka, det vill säga fem miljarder kronor varje år.

Vem beslutar om stambyte?
Stambyte räknas som underhåll av fastigheten. Det är därför styrelsen för bostadsrättsföreningen som beslutar om stambytet.

Vad innebär ett stambyte?
I normalfallet innebär ett stambyte att samtliga avlopps- och vattenledningsrör byts ut. Eftersom golv och väggar måste rivas upp för att man ska nå installationerna, brukar man passa på att renovera och rus ta upp badrum och toaletter till modern standard.

Hur lång tid tar ett stambyte?
I normalfallet behöver hantverkarna ha tillträde till lägenheten under 25 arbetsdagar.

Hur gör man med toalett och dusch under de dagar arbetet pågår?
Entreprenören tillhandahåller toaletter och duschar under byggtiden. Antingen på annan plats i huset eller i byggbodar som ställs upp i anslutning till huset.

Vem bestämmer vilken standard badrummen ska ha efter stambytet?
Styrelsen beslutar vilket basutbud badrummen ska utrustas med vid renoveringen. Därutöver kan boende göra tillval av kakel, porslin och inredning.

När kan man göra tillval?
Omkring sex–sju veckor före byggstart i lägenheten.

Varför använder vi inte de gamla vattenstammarna och bara sätter nytt avlopp i de gamla schakten?
För att uppfylla dagens bransch- och myndighetskrav angående tätskikt och samtidigt möjliggöra för framtida underhåll ska nya stammar placeras i badrummet, på rätt sida om tätskiktet.

Kommer man att riva köken?
Nej, men i vissa lägenheter kan det bli aktuellt att plocka ner skåp och inredning för att göra plats för nya rör. Inredning och skåp kommer därefter att återmonteras av entreprenören.

Jag har redan renoverat mitt badrum. Måste detta rivas ändå?
Ja, samtliga stammar och installationer ersätts med nya.

Får jag ersättning om jag redan renoverat mitt badrum eller kök?
Nej, inte generellt. Se avsnitt i broschyren angående kompensation av redan åtgärdade badrum och toaletter.

Jag har en ny blandare, går det att behålla den?
Ja, under förutsättning att den är funktionsduglig och kan anslutas tillsammans med nya installationer. Det blir dock ingen kompensation till dig för att befintlig blandare används.

Jag har utökat mitt badrum och satt in skåp med mera. Kommer detta att kunna återanvändas?
Ja, förmodligen om det finns plats i den nya badrumsuppställningen och om varan går att demontera och återmontera. Alla som anser att de har ett annorlunda renoverat kök eller badrum kommer att ges möjlighet till en besiktning av en oberoende sakkunnig person. Vid denna besiktning kommer man att gå igenom detaljerna för just din lägenhet.

Måste de nya rören dras i kassetter?
Ja, utredning av alternativa placeringar har gjorts men styrelsens förslag är att badrumsstammar ska placeras i kassetter. Styrelsen anser detta vara den bästa, långsiktiga lösningen för föreningen och byggnaderna – både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv.

Går det att minska åtgärderna i de badrum som nyligen renoverats?
Nej. Avloppsledningarna måste bytas och stamledningar måste passera samtliga badrum vilket innebär att tätskikten förstörs. Det innebär i sin tur att badrummen måste rivas då tätskikten inte kan återställas på ett godkänt sätt. Det går alltså inte att minska åtgärderna i nyligen renoverade badrum.

Går det att installera jordfelsbrytare om installationer i lägenheten i övrigt är ojordade?
Ja, men bara för badrummet.

Drar man om el i hela lägenheten?
Nej. Ny elinstallation görs i badrummet. Utanför badrummet byts el-central och stigarledningar från källaren och upp till lägenheterna. Jordfelsbrytare monteras.

Vad händer med kabellisten i hallen efter stambytet?
Kabellisten som idag sitter i takvinkeln i hallen kommer vara kvar efter renoveringen, vi kommer att riva dem befintliga vattenrören i kabellisten. Elektrikern kommer att dra en ny kabel i den befintliga kabellisten.

Vad händer med tappvattenrören i hallen?
Tappvattenrören kommer tas bort (samt dess hållare), och skadorna på vägg i vinkel kommer att spacklas och målas vita, lika brett åt båda hållen.